میز عسلی پایه استیل مدل آلین

5,900,000 تومان7,400,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • جنس صفحه: هایگلاس - سنگ طبیعی - شیشه - آینه
 • ابعاد: طول 40 - عرض 40 - ارتفاع 50

میز عسلی پایه استیل مدل کینگ

8,400,000 تومان11,300,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • جنس صفحه: هایگلاس - شیشه - آینه - سنگ طبیعی
 • ابعاد: قطر 45 . 40 . 35 - ارتفاع 60 . 55 . 50

میز عسلی استیل مدل والنتینا

 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • جنس صفحه: هایگلاس - شیشه - آینه

میز عسلی پایه استیل مدل آیسا

9,800,000 تومان12,700,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • جنس صفحه: هایگلاس - سنگ طبیعی - شیشه -آینه
 • ابعاد: طول 40 - عرض 40 - ارتفاع 50

میز عسلی استیل مدل ویدا

5,200,000 تومان7,700,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • جنس صفحه: هایگلاس - سنگ طبیعی - شیشه -آینه
 • ابعاد: طول 40 - عرض 40 - ارتفاع 50

میز عسلی استیل مدل ونوس

8,400,000 تومان11,300,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • جنس صفحه: هایگلاس - سنگ طبیعی - شیشه و آینه
 • ابعاد : طول 40 - عرض 40 - ارتفاع 50

میز عسلی استیل 304 مدل نانسی

6,300,000 تومان9,500,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • جنس صفحه: هایگلاس - سنگ طبیعی - شیشه - آینه
 • ارتفاع: 50

میز عسلی پایه استیل مدل نارین

14,300,000 تومان24,900,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • جنس صفحه: هایگلاس - سنگ طبیعی - شیشه -آینه
 • ارتفاع: 50

میز عسلی پایه استیل مدل ماری

8,400,000 تومان11,300,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • جنس صفحه: هایگلاس - سنگ طبیعی - شیشه - آینه
 • ابعاد: طول40 - عرض40 - ارتفاع50

میز عسلی استیل زیبا مدل لوسی

5,200,000 تومان8,500,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • جنس صفحه: هایگلاس - سنگ طبیعی - شیشه - آینه
 • ابعاد: طول40 - عرض40 - ارتفاع50

میز عسلی استیل زیبا مدل لاچین

8,500,000 تومان11,600,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • جنس صفحه: هایگلاس - سنگ طبیعی - شیشه - آینه
 • ابعاد: طول40 - عرض40 - ارتفاع50

میز عسلی استیل مدل شرلی

8,500,000 تومان11,700,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • جنس صفحه: هایگلاس - سنگ طبیعی - شیشه - آینه
 • ابعاد: طول40 - عرض40 - ارتفاع50

میز عسلی پایه استیل مدل شایلی

8,500,000 تومان11,600,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • جنس صفحه: هایگلاس - سنگ طبیعی - شیشه - آینه
 • ابعاد: طول40 - عرض30 - ارتفاع50

میز عسلی استیل 304 مدل شاران

5,900,000 تومان8,600,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • جنس صفحه: هایگلاس - سنگ طبیعی - شیشه - آینه
 • ابعاد: طول40 - عرض40 - ارتفاع50

میز عسلی استیل مدل سویل

5,900,000 تومان8,600,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • جنس صفحه: هایگلاس - سنگ طبیعی - شیشه - آینه
 • ابعاد: طول40 - عرض30 - ارتفاع50

میز عسلی استیل مدل سارا

5,900,000 تومان8,600,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • جنس صفحه: هایگلاس - سنگ طبیعی - شیشه - آینه
 • ابعاد: طول40 - عرض40 - ارتفاع50

میز عسلی استیل زیبا مدل ریما

5,900,000 تومان8,600,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • جنس صفحه: هایگلاس - سنگ طبیعی - شیشه - آینه
 • ابعاد: طول40 - عرض40 - ارتفاع50

میز عسلی استیل مدل بتی

5,500,000 تومان8,700,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • جنس صفحه: هایگلاس - سنگ طبیعی - شیشه - آینه
 • ابعاد: طول40 - عرض40 - ارتفاع50

میز عسلی پایه استیل مدل آیلا

8,400,000 تومان11,300,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • جنس صفحه: هایگلاس - سنگ طبیعی - شیشه -آینه
 • ابعاد: طول 40 - عرض 40 - ارتفاع 50

میز عسلی پایه استیل مدل آنیل

8,400,000 تومان11,300,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • جنس صفحه: هایگلاس - سنگ طبیعی - شیشه - آینه
 • ابعاد: طول 40 - عرض 40 - ارتفاع 50

میز عسلی استیل مدل دوبلین

2,600,000 تومان3,700,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • جنس صفحه: هایگلاس - سنگ طبیعی - شیشه - آینه
 • ابعاد:قطر 45 / ارتفاع:60

میز عسلی پایه استیل مدل ساینس

2,600,000 تومان3,700,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • جنس صفحه: هایگلاس - سنگ طبیعی - شیشه - آینه
 • ابعاد:قطر 45 / ارتفاع:60

میز عسلی پایه استیل مدل آمیلا

5,900,000 تومان9,100,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • جنس صفحه: هایگلاس - سنگ طبیعی - شیشه -آینه
 • ابعاد: طول 40 - عرض 40 - ارتفاع 50

میز عسلی پایه استیل مدل آلیتا

5,500,000 تومان7,300,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • جنس صفحه: هایگلاس - سنگ طبیعی - شیشه - آینه
 • ابعاد:قطر بزرگ:45 / قطر کوچک: 35 / ارتفاع: 55-60

میز عسلی استیل 304 مدل کارنزا

3,400,000 تومان4,400,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • جنس صفحه: هایگلاس - سنگ طبیعی - شیشه -آینه
 • ابعاد:طول:45 / عرض:45/ ارتفاع:60

میز عسلی استیل 304 مدل مارینا

2,900,000 تومان4,200,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • جنس صفحه: هایگلاس - سنگ طبیعی - شیشه -آینه
 • ابعاد:طول:45 / عرض:45/ ارتفاع:60

میز عسلی استیل مدل لاکازد

2,700,000 تومان3,800,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • جنس صفحه: هایگلاس - سنگ طبیعی - شیشه - آینه
 • ابعاد:قطر 45 / ارتفاع:60

میز عسلی استیل 304 مدل ایلیا

2,700,000 تومان3,800,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • جنس صفحه: هایگلاس - سنگ طبیعی - شیشه -آینه
 • ابعاد:طول:45 / عرض:45/ ارتفاع:60

میز عسلی پایه استیل مدل ناپولی

2,800,000 تومان3,800,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • جنس صفحه: هایگلاس - سنگ طبیعی - شیشه - آینه
 • ابعاد:قطر 45 / ارتفاع:60

میز عسلی پایه استیل مدل ژانین

4,300,000 تومان5,300,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • جنس صفحه: هایگلاس - سنگ طبیعی - شیشه -آینه
 • ابعاد:طول:45 / عرض:45/ ارتفاع:50

میز عسلی پایه استیل مدل ساچلی

3,100,000 تومان4,200,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • جنس صفحه: هایگلاس - سنگ طبیعی - شیشه و آینه
 • ابعاد:قطر:45 / ارتفاع:60

میز عسلی استیل مدل سایان

5,100,000 تومان7,600,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • جنس صفحه: هایگلاس - سنگ طبیعی - شیشه و آینه

میز عسلی استیل مدل سلنا

3,600,000 تومان5,100,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • جنس صفحه: هایگلاس - سنگ طبیعی - شیشه و آینه
 • ابعاد:قطر45 / ارتفاع:60

میز عسلی استیل مدل آریان

3,600,000 تومان4,700,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • جنس صفحه: هایگلاس - سنگ طبیعی - شیشه و آینه
 • ابعاد:قطر45 / ارتفاع:45

میز عسلی پایه استیل مدل مودنا

4,000,000 تومان5,900,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • جنس صفحه: هایگلاس - سنگ طبیعی - شیشه و آینه
 • ابعاد:قطر 35/45    ارتفاع:55/60

میز عسلی استیل مدل هیمن

3,600,000 تومان6,000,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • جنس صفحه: هایگلاس - سنگ طبیعی - شیشه و آینه
 • ابعاد:50*50 / ارتفاع:50

میز عسلی پایه استیل مدل فیونا

2,300,000 تومان3,200,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • جنس صفحه: هایگلاس - سنگ طبیعی - شیشه و آینه
 • ابعاد: 40/45/ ارتفاع:60/80

میز عسلی پایه استیل مدل ستیلا

7,700,000 تومان10,200,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • جنس صفحه: هایگلاس - سنگ طبیعی - شیشه - آینه

میز عسلی استیل زیبا مدل ایرنا

5,100,000 تومان7,600,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • جنس صفحه: هایگلاس - سنگ طبیعی - شیشه و آینه
 • ابعاد: 45*45/ ارتفاع:60

میز عسلی استیل مدل راملا

3,600,000 تومان5,200,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • جنس صفحه: هایگلاس - سنگ طبیعی - شیشه و آینه
 • ابعاد: 45*45 / ارتفاع:50

میز عسلی استیل مدل آلبرتا

3,800,000 تومان4,900,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • جنس صفحه: هایگلاس - سنگ طبیعی - شیشه و آینه
 • ابعاد: 45قطر / ارتفاع:60

میز عسلی استیل زیبا مدل راشل

3,600,000 تومان4,700,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • جنس صفحه: هایگلاس - سنگ طبیعی - شیشه و آینه
 • ابعاد: 45*45 ارتفاع:60

میز عسلی پایه استیل مدل راونا

3,000,000 تومان3,600,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • جنس صفحه:  شیشه و آینه
 • ابعاد: قطر 45  ارتفاع:60

میز عسلی استیل مدل آلین

5,400,000 تومان7,000,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • جنس صفحه: هایگلاس - سنگ طبیعی - شیشه و آینه
 • ابعاد:45قطر     ارتفاع:60

میز عسلی استیل مدل رادز

7,400,000 تومان9,900,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • جنس صفحه: هایگلاس - سنگ طبیعی - شیشه و آینه
 • ابعاد:قطر 30  40  50 ارتفاع:40  50  60

میز عسلی استیل کشو دار مدل ملینا

6,800,000 تومان7,300,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • جنس صفحه: هایگلاس
 • ابعاد:45*45 ارتفاع:50

میز عسلی استیل مدرن و زیبا مدل یوهانا

2,800,000 تومان3,300,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • جنس صفحه:  شیشه و آینه

میز عسلی استیل مدل دیانیس

3,300,000 تومان4,600,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • جنس صفحه: هایگلاس - سنگ طبیعی - شیشه و آینه
 

عسلی استیل

در جای جای جهان، افراد به دنبال تزئین خانه خود هستند و می خواهند یک خانه شیک و زیبا داشته باشند. آیتم های بسیار زیادی وجود دارند که باعث زیبایی خانه شما می شوند. شما باید همیشه وسیله ای را برای خانه خود انتخاب کنید که به همه وسایل دیگر خانه شما بیایند. یکی از آیتم هایی که مناسب برای تزئین خانه است و این ویژگی ها را دارد، خرید میز عسلی استیل طلایی و نقره ای است.

تولید و فروش میز عسلی استیل طلایی و نقره ای مات و براق

میز عسلی استیل، یکی از مهم ترین وسایل برای تزئین خانه است و آن را در بیشتر خانه ها می توانید ببینید. از آن جایی که این میز در زیبایی دکوراسیون تاثیر بسزایی دارد، بهتر است که شما به موارد مهمی که در خرید این میز وجود دارد و به شما کمک می کند تا انتخاب بهتری داشته باشید، توجه کنید. برند هومینایس، سال ها تحقیق کرده است و توانسته است اطلاعات زیادی را در زمینه میز عسلی بدست بیاورد. این مجموعه که در تهران فعالیت می کند، با تلاش بسیار توانسته بهترین میز عسلی استیل را تولید کند که در عین مدرن و شیک بودن بتواند نیاز کاربران را هم برطرف نماید.

خرید اینترنتی و حضوری میز عسلی پایه فلزی استیل گلد و سیلور در تهران و کشور با قیمت ارزان

در خرید اینترنتی میز عسلی استیل با قیمت ارزان در تهران و کشور همچنین برای خرید اشیا و وسایل باید به موارد زیادی دقت کنید تا بتوانید بهترین نتیجه را ببینید. میز عسلی استیل، یکی از اشیایی است که برای خرید آن باید به موارد زیادی دقت کرد زیرا در زمینه زیبایی خانه نقش دارد. خرید اینترنتی کار را برای شما بسیار آسان می کند و نیازی به مراجعه حضوری ندارید. در ادامه به مطالبی گفته می شود، دقت کنید. از مهم ترین مسائل که باید به آن دقت کنید، رنگ میز عسلی ها است. معمولا رنگ در تصاویر و عکس ها با واقعیت کمی متفاوت است و ممکن است بسیاری از برند ها برای زیبایی بیشتر از افکت ها استفاده کرده باشند. برند هومینایس برای راحتی و جلب رضایت شما مشتریان، میزهای عسلی خود را در دو رنگ سیلور و گلد تولید کرده و در عکس های خود از هیچ افکتی استفاده نکرده است و شما می توانید به راحتی از این سایت خریداری کنید. البته از موارد دیگری که باید به آن دقت کنید، این است که آیا میز با رنگ روشن بدرد خانه شما می خورد یا میز با رنگ تیره برای شما بهتر است. در واقع اگر پذیرایی خانه شما بزرگ است، می توانید از میز با رنگ تیره و روشن بسته به سلیقه و دیگر وسایل خود استفاده کنید. اما اگر پذیرایی خانه شما کوچک است، بهتر است از رنگ های روشن استفاده کنید. رنگ را باید براساس تم خانه انتخاب کنید تا با دیگر وسایل خانه شما همخوانی داشته باشد.

مشخصات انواع میز عسلی استیل 304  وارداتی

میز عسلی، یکی از زیباترین میز ها است که اگر از جنس استیل باشد، دارای دوام و قدرت بسیار خوبی خواهد بود. میز عسلی ها معمولا وزن زیادی ندارند و وزن آن ها بین پنج تا ده کیلوگرم است. البته ممکن است وزن آن ها بیشتر هم باشد ولی به طور متداول وزن آن ها در همین محدوده است. وزن میز عسلی استیل، تا حدود زیادی وابسته به ابعاد آن ها است. ابعاد میز عسلی ها متفاوت است ولی سایز متداول آن ها که استفاده بیشتری دارد، معمولا دایره ای با قطر 40 سانتی متر است یا مربعی چهل در چهل است. میز عسلی ها دارای انواع بسیاری هستند که هرکدام مطابق با سلیقه شما و چیدمان خانه شما و … می تواند انتخاب شود. یک نوع میز عسلی استیل، وجود دارد که زیبایی منحصر به فردی دارد و مخصوص دکوراسیون نیز می باشد. این میز، میزعسلی استیل سه تیکه نام دارد. برای طرح روی میز، ممکن است از یک سنگ استفاده شده باشد. یا این که فقط از یک شیشه بر روی آن استفاده شده باشد. در بین میز عسلی های استیل سه تیکه، نیز طرح های متفاوتی نیز وجود دارد که هر کدام، ویژگی و زیبایی خاص خود را دارند. میز عسلی ها دارای انواع دو تیکه نیز هستند که کوچک تر و جا دارتر هستند و زیبایی خاص به خود اختصاص داده اند.

موارد مهم در انتخاب میز عسلی استیل شیک و مدرن زیبا و جذاب

در تولید میز عسلی استیل، ابعاد کوچک آن بسیار مهم است. البته نباید آنقدر این ابعاد کم باشد که استفاده و کاربردی نداشته باشد. البته ابعاد این میز تا حدود زیادی وابسته به ابعاد پذیرایی شما است. اگر پذیرایی بزرگی دارید می توانید از میز بزرگ تری استفاده کنید. به طور کلی ابعاد میز عسلی استیل باید به گونه ای باشد که راه را سد نکند. در مواقعی که مهمان نبود بتوان آن را در یک گوشه قرار داد و از وسط خانه جمع کرد. در واقع این میز نباید دست و پا گیر باشد تا بتواند رضایت شما را جلب کند. مجموعه هومینایس، با مشاوره رایگانی که در اختیار شما می گذارد، به شما می گوید که چه میزی و در چه ابعادی مناسب خانه شما است. هر دو روش حضوی و اینترنتی را برای فروش محصولات خود فراهم کرده اند تا شما بتوانید به هر روشی که علاقه دارید از آن ها خرید کنید. این نوع میزها دارای طرح های خلاقانه بسیار شیک و زیبایی هستند که مطمئنا همه آن ها از زیبایی خاصی برخوردار هستند و قطعا یک از نوع های آن ها نظر شما را جلب می کند. طرح هایی که معمولا در تهران تولید و به فروش رسانده می شوند، طرح های قارچی، گلبرگی، دایره ای و مربعی هستند. طرح های بسیار شیک و خلاقانه ای هستند که هومینایس آن ها را تولید کرده است، شما می توانید با مراجه به سایت این فروشگاه از طرح های آن ها دیدن کنید.

سفارش غیر حضوری میزعسلی استیل انتخابی ایده آل با صفحات شیشه –  آینه – سنگ طبیعی و هایگلاس

میز عسلی استیل، دارای انواع مختلفی است و رنگ های بسیار متنوعی دارد که مطمئنا در زیبایی خانتان، می تواند به شما کمک شایانی کند. این میزها، دارای ابعاد و وزن پایینی است که می توانید از آن در همه جا به راحتی استفاده کنید و آن را به راحتی جا به جا نمایید. جنس این میز ها از استیل بوده و رویه متنوعی دارند که بسیار مقاوم و بادوام است.

قیمت میز عسلی استیل

با توجه به جنس استیلی  و مدل انتخاب شده برای هر کدام از میز ها  که  با سایر میز ها مانند نوع چوبی از قیمت متفاوت تری دارند. که چه کیفیت آلیاژ استیل بلاتر باشد کیفیت بهتر و بر قیمت هم تاثیر خواهد داشت. از طرف دیگر  نوع رنگ، ابعاد نیز بر قیمت میز عسلی استیل تاثیر می گذارد.

 
 

 

 

سوالات متداول

جنس استیل به کار رفته در تمامی محصولات هومینایس از بهترین و با کیفیت ترین استیل یعنی استیل 304 می باشد.

 
 

 

 

بله شما در هر ابعادی می توانید سفارش خود را قرار دهید همین طور مدل سفارشی خود را برای ما ارسال کنید ما دقیقا همان طرح را برای شما اجرا یم کنیم

 
 

 

 

بله تمام صفحات به انتخاب شما می باشد می توانید سنگ ، هایگلاس ، شیشه انتخاب کنید

 
 

 

 

بله ما ارسال به سراسر کشور داریم

 
 

 

 

شما از طریق تماس از طریق واتساپ ، تلگرام و تماس مستقیم می توانید سفارش خود را برای ما ارسال کنید

بله آدرس و لوکیشن ما در وب سایت موجود می باشدمیتوانید بعد از هماهنگی از طریق تماس تشریف بیارید